Integritetspolicy

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Folkes Fabrik AB samlar in och hanterar personuppgifter. Personuppgifter är information som kan koppla Kunden till en fysisk person. De uppgifter som samlas in är namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Vi hanterar även annan information som Kunden lämnat vid sina kontakter med oss, exempelvis betalningsuppgifter.

Hur samlas uppgifterna in?

Personuppgifterna samlas in när kunden via mail eller meddelande lämnar dem för att genomföra ett köp. Folkes Fabrik AB samlar även in annan information som Kunden lämnat vid sina kontakter med oss.

Vad används uppgifterna till?

 

 1. Folkes Fabrik AB hanterar personuppgifter i den omfattning det behövs för att kunna identifiera Kunden och fullfölja sitt avtal med Kunden om leverans av tjänster och produkter. Exempelvis behandlas personuppgifter för administration av Kundens köp och försäljning, fakturering, leverans samt support. Behandlingen ovan är en förutsättning för att Folkes Fabrik AB ska kunna tillhandahålla Tjänsten och den rättsliga grunden är Fullgörande av avtal.
 2. Kommunikation om tjänsten
  Folkes Fabrik AB behandlar personuppgifter vid övrig kommunikation med Kunden exempelvis för att informera Kunden om service och leverans. Behandlingen utförs i syfte att förbättra Tjänstens tillgänglighet för Kunden samt Kundens upplevelse av Tjänsten och den rättsliga grunden är Berättigat intresse.
 3. Efterlevnad av lagar
  Folkes Fabrik AB behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Exempel på detta är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla skyldighet enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden är Rättslig förpliktelse.
 4. Förhindra missbruk av Tjänsten
  Folkes Fabrik AB behandlar personuppgifter för att upptäcka eller förhindra en användning av Tjänsten som strider mot Användarvillkoren. I syfte att förhindra missbruk av Tjänsten kan Kunden, exempelvis vid utebliven betalning, bli föremål för automatiskt beslutsfattande som leder till temporär eller permanent avstängning från Tjänsten. Den rättsliga grunden är Fullgörande av avtal.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter sparas då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid, exempelvis enligt bokföringslagen. De personuppgifter som Folkes Fabrik AB hanterar på grund av rättslig förbindelse sparas så långe som den aktuella lagen kräver. Vid obetald fordran sparas uppgifterna tills det att fordran är reglerad.

Vilka uppgifter lämnas ut?

Folkes Fabrik AB kan komma att lämna ut information, däribland personuppgifter, till tredje part vid till brottsbekämpande myndighet enligt lag och myndighetsbeslut.

Hur skyddas uppgifterna?

Folkes Fabrik AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla insamlade uppgifter. All intern behandling av personuppgifter är reglerad och de anställdas tillgång till uppgifterna begränsad.

Dina rättigheter

 1. Rätt till information
  Kunden har rätt att vid insamling av personuppgifter samt på Kundens begäran kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Folkes Fabrik AB behandlar. Begäran ska vara skriftlig och personligt undertecknad av Kunden. För snabbare hantering ombeds Kunden specificera vilka uppgifter Kunden vill ha tillgång till. Begäran skickas till Personuppgiftsansvarig enligt adress nedan.
 2. Rätt till rättelse
  Kunden har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kunden har också rätt att komplettera med personuppgifter som av Kunden anses vara relevanta men saknas. Om uppgifter rättas på Kundens begäran har Folkes Fabrik AB skyldighet att informera dem som Folkes Fabrik AB har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter har rättats.
 3. Rätt till radering
  Kunden har rätt att be att uppgifterna om Kunden raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

   

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig enbart på Kundens samtycke och Kunden återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och Kunden motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om Kunden motsätter sig den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än Kundens intresse
  • Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter har raderats på Kundens begäran kommer Folkes Fabrik AB att informera dem som Folkes Fabrik AB har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter har raderats. Folkes Fabrik AB kommer dock inte att göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 1. Rätt till begränsning av behandling
  Kunden har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när Kunden anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan Kunden även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
 2. Dataportabilitet
  Kunden har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). För att Kunden ska kunna nyttja sin rätt till dataportabilitet måste Kundens begäran avse sådana personuppgifter som Kunden själv har lämnat och som Folkes Fabrik ABbehandlar med stöd av samtycke från Kunden eller för att uppfylla avtalet med Kunden. Kunden har dock inte rätt att flytta sina personuppgifter om Folkes Fabrik ABs behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 3. Rätt att göra invändningar
  Kunden har rätt att invända mot den behandling av personuppgifter som Folkes Fabrik AB gör med stöd av intresseavvägning. Kunden behöver då specificera vilken behandling som invändningen riktar sig mot. Vid sådan invändning får Folkes Fabrik AB endast fortsätta utföra behandlingen om det kan visas att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än Kundens intressen. Om Kundens personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har Kunden alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
 4. Automatiserat beslutsfattande
  Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.
 5. Klagomål
  Om Kunden anser att Folkes Fabrik AB behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan klagomål lämnas till Datainspektionen.
 6. Skadestånd
  Om Kunden har lidit skada på grund av att dennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan Kunden ha rätt till skadestånd. Kunden kan då begära skadestånd från Folkes Fabrik AB den personuppgiftsansvarige eller väcka skadeståndstalan i domstol.

 

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Nedan angiven är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter på Folkes Fabrik AB Det är även hit Kunden kan vända sig för att utöva sina rättigheter eller framföra klagomål:

Folkes Fabrik AB

556866-2232

Kylegatan 3

39245 Kalmar

0735315951

 

 

0
  0
  Din Varukorg
  Din varukorg är tomFortsätt handla